Wypracowujemy rozwiązania dla adaptacji

By cifal,

Wczujmy się w kllimat.

Miasto Płock pracuje nad „Planem adaptacji do zmian klimatu”. Partnerski projekt Płocka i Ministerstwa Środowiska wszedł w kolejną fazę realizacji. Wspólnie z Zespołem ekspertów firmy Arcadis płoccy urzędnicy i interesariusze miejscy spotkali się aby omówić i zweryfikować ocenę konsekwencji zagrożeń dla miasta. Odbywał się to w oparciu o metodologię przyjętą w projekcie i dotyczyło komponentów w 4 najbardziej wrażliwych sektorach, którymi są: zdrowie publiczne, transport, gospodarka wodna i dziedzictwo kulturowe.

Rezultatem prac warsztatowych był wybór komponentów o najwyższych poziomach ryzyka dla miasta Płock. Wcześniejsze prace w projekcie identyfikowały zagrożenia klimatyczne w mieście, wrażliwość i potencjał adaptacyjny miasta oraz podatność miasta na zmiany klimatu.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele m.in. PKN Orlen, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, Wodociągów Płockich, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, Uniwersytetu M. Kopernika, Wojewódzkiego Szpital Zespolonego w Płocku.

Eksperci przeanalizowali dokumenty strategiczne miasta, historyczne dane meteorologiczne z 35 lat (1981-2015) m.in. ze stacji synoptycznej IMGW-PI w Płocku, znajdującej się 5 kilometrów od centrum miasta. Zjawiska klimatyczne i ich pochodne analizowano w aspekcie trendów określonych na podstawie danych historycznych oraz przyszłych trendów wynikających ze zmian klimatu. Na tej podstawie eksperci wskazali najbardziej istotne dla miasta zjawiska klimatyczne, którymi są:

  • Temperatura maksymalna
  • Fale upałów
  • Deszcze nawalne
  • Powódź od strony rzek
  • Osuwiska
  • Koncentracja zanieczyszczeń powietrza.

 

Wymienione zjawiska klimatyczne stwarzają dodatkowe uciążliwości takie jak:

  • występowanie krótkich, lecz intensywnych opadów, które mogą powodować lokalne podtopienia ulic i budynków,
  • występowanie tzw. miejskiej wyspy ciepła,
  • naturalne zagrożenia geologiczne i osuwanie się mas ziemnych na terenie miasta, mogących nasilić się w wyniku ekstremalnych zjawisk pogodowych
  • występowanie fal gorąca i dni upalnych