Zarządzanie miastem i gminą miejsko-wiejską w modelu partnerstwa i współpracy – adaptacja do warunków ukraińskich

By cifal,

Przedsięwzięcie, współfinansowane ze środków polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, realizowane jest przez Związek Miast Polskich (ZMP) i Związek Miast Ukrainy (ZMU), w partnerstwie z miastem Płock i CIFAL Płock.

Założeniem projektu jest transfer polskich doświadczeń zarządzania miastem w modelu partnerstwa i współpracy do samorządów ukraińskich, zwłaszcza nowo powstających OTG (połączonych gromad). Jako narzędzie wdrażania w/w założeń wybrano formę warsztatową, realizowaną w poszczególnych samorządach.
Wzmocnienie kompetencji kadr pracujących w ukraińskich samorządach służyć będzie wsparciu procesu decentralizacji na Ukrainie. Długofalowym efektem projektu ma być pogłębienie istniejącej i stymulowanie nawiązania nowej współpracy partnerskiej przez samorządy uczestniczące w projekcie.
Realizując dwa ostatnie projekty Związek Miast Polskich zidentyfikował, we współpracy ze Związkiem Miast Ukrainy (ZMU), potrzebę wsparcia kompetencyjnego współpracy miast średnich z ich otoczeniem wiejskim oraz wsparcia rozwoju instytucjonalnego nowo tworzących się w każdym roku tzw. połączonych gromad (OTG).
Od 2014 r. na Ukrainie wprowadzane są reformy decentralizacyjne, obejmujące przekazywanie kompetencji do dostarczania usług publicznych dotąd realizowanych przez struktury rządowe (obwody i rejony) do gmin – pod warunkiem, że mają potencjał realizacji usług. Są to zatem wszystkie miasta obwodowe i rejonowe oraz gminy miejsko-wiejskie, które się dobrowolnie połączyły i których jest już 692 (utworzone z 29% dotychczas funkcjonujących niewielkich samorządów gminnych na Ukrainie). Najwięcej jest ich w obwodzie Żytomierskim.
W ślad za nowymi zadaniami i obowiązkiem dostarczania nowych usług dla mieszkańców idą znaczące środki na pokrycie ich kosztów oraz na inwestycje. Problemem szczególnie połączonych gromad jest jednak słabość instytucjonalna i zarządcza oraz niskie kompetencje kadry – co sygnalizował Związek Miast Ukrainy.

Projekt realizowany w Polsce i na Ukrainie.
Po stronie polskiej w projekcie uczestniczą miasta: Płock, Grodzisk Mazowiecki i Gąbin.
Po stronie ukraińskiej uczestniczą trzy miejscowości obwodu żytomierskiego: miasto Żytmomierz, Emilczyńska OTG i Stanisziwska OTG.

Okres realizacji: maj – grudzień 2018
Wydarzenia:

  • Warsztat wprowadzająco-metodologiczny na Ukrainie, Żytomierz 24 i 25 maja 2018 – z udziałem przedstawicieli polskich i ukraińskich samorządów uczestniczących w projekcie, ZMP i ZMU, konsultanta ukraińskiego. Uczestnicy: 21 osób: 15 przedstawicieli ukraińskich samorządów, 1 przedstawiciel Płocka, 2 przedstawicieli ZMP (w tym konsultant ds. zarządzania strategicznego), 1 przedstawiciel ZMU, 1 konsultant ukraiński. Celem warsztatu wprowadzająco-metodologicznego jest prezentacja i dyskusja uwarunkowań prawnych nowo powstałych ukraińskich OTG w tym nowej perspektywy integracji zarządzania rozwojem regionalnym i lokalnym, jakie wyznacza pakiet regulacji przyspieszających proces decentralizacji, przyjęty w listopadzie 2017 r przez parlament ukraiński.
  • Spotkania robocze w samorządach ukraińskich – 2 – 7 lipca 2018
  • Wizyta studyjna w polskich miastach – 3-10 października 2018. Wizyta trwała 6 dni, wzięło w niej udział 17 osób z Ukrainy (w tym: 15 z samorządów,1 konsultant ukraiński, 1 przedstawiciel ZMU), osoby z polskich samorządów goszczących i eksperci z Płocka oraz koordynator projektu z ZMP.
  • Job-shadowing w polskich miastach – 19-23 listopada 2018. W 5-dniowej wizycie w Polsce wzięło udział po 3 kluczowych przedstawicieli administracji 3 samorządów ukraińskich. Towarzyszyli oni w pracy swoim polskim kolegom – partnerom z projektu. Formuła job shadowing ma pomóc w budowaniu kompetencji ukraińskich pracowników samorządowych.
  • Upowszechnianie efektów na Ukrainie – Efekty projektu będą upowszechniane przez ukraińskie samorządy uczestniczące w projekcie oraz dzięki zaangażowaniu Związku Miast Ukrainy w innych miastach/gminach na Ukrainie poprzez: stronę internetową Związku Miast Ukrainy, panel dyskusyjny podczas dorocznego spotkania wszystkich członków ZMU we wrześniu 2018.