Deklaracja dostępności

CIFAL zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://cifal.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2019-06-03. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-07-05.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-23
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie http://cifal.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Ewentualne dodatkowe skróty: brak

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Teleinformatyka – Urząd Miasta Płocka, informatycy@plock.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 603 605 068. Tą samą drogą można składać składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich jest dostępna pod adresem: https://rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

CIFAL

Pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock
Poland

UNITAR
Palais des Nations
CH-1211 Geneva 10
Switzerland

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Do budynku ratusza prowadzą 3 wejścia: od Pl. Stary Rynek 1, od ul. Zduńskiej 3 oraz od ul. Kazimierza Wielkiego.

Wejście dla osób mających kłopoty z chodzeniem lub poruszających się na wózku inwalidzkim znajduję się w dobudowanej części do ratusza od strony podwórka oraz budynku przylegającego bezpośrednio od ul Zduńskiej 3. Nie ma tam schodów ani progów.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Wspomniane wejście od strony podwórka prowadzi do pochyli, a następnie do windy, którą można dostać się na jedno z trzech pięter. Będąc na parterze można przejść do pomieszczeń biurowych po lewej lub prawej stronie, ale znajdują się tam 2-3 stopnie.

Wejście od strony ul. Zduńskiej 3 wyposażone jest w pochylnię oraz platformę wewnątrz budynku. Na wprost za szerokimi drzwiami znajduje się Biuro Obsługi Klienta dostępne dla osób poruszających się na wózku. Pomieszczenie obsługi klienta jest duże ze merytorycznymi stanowiskami do obsługi mieszkańców po lewej i prawej stronie. Za biurem znajdują się szerokie drzwi, które prowadzą do korytarza, z którego można wejść do pomieszczeń biurowych oraz toalet, jedna jest dostępna dla osób poruszających się na wózku. Na końcu korytarza znajdują się kolejne drzwi i korytarz prowadzący do pomieszczeń biurowych. Z korytarza na jedno z trzech pięter prowadzą szerokie, łagodne schody, brak windy.

Będąc przy platformie schodowej, po prawej stronie są pokoje biurowe, gdzie prowadzą 2 stopnie schodowe, natomiast na I lub II piętro prowadzą schody po kilka stopni. Po lewej stronie od platformy schodowej znajduje się korytarz i wejścia do pomieszczeń biurowych oraz winda z dostępem 3 pięter budynku. Będąc na poszczególnych kondygnacjach po lewej i prawej stronie od windy znajdują się korytarze z wejściami po biur.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Na terenie obiektu znajduje się schodołaz umożliwiający pokonywanie schodów, jedna platforma schodowa, jedna pochylnia na zewnątrz, dwie pochylnie wewnątrz, nie ma informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Bezpośrednio przed ratuszem znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Zostało one oznakowane i pomalowane kolorem niebieskim z białym symbolem niepełnosprawności. Od ulicy Kazimierza Wielkiego znajduje się parking i dwa miejsca postojowe dla osób poruszających się na wózku.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Urząd jest przychylny osobom korzystającym z pomocy psów asystujących. Nie stawia żadnych ograniczeń w tym zakresie.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
Osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą poprosić o przybycie pracownika urzędu posługującego się językiem migowym. W tym budynku jest to możliwe w ciągu 10 minut.